Bài pháp thoại 12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Hạnh sơn trong khóa tu 1 ngày an lạc