Bài giảng 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 22/09/2018