Bài pháp âm 3 Điều Tu Tập Đơn Giản do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Huyện Chợ lách, Bến tre trong khóa tu 1 ngày an lạc