Bài pháp thoại A La Hán Và Bồ Tát do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khóa tu một ngày tại Tịnh Xá Ngọc Thanh

A La Hán Và Bồ Tát – Thích Thiện Thuận
Đánh giá