Bài pháp thoại A La Hán Và Bồ Tát do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khóa tu một ngày tại Tịnh Xá Ngọc Thanh