Bài giảng “Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Chùa Long Vân (xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) ngày 12/05/2012 (22/04/Nhâm Thìn)

Chúng ta có tu học là chúng ta có đắc, có thể không phải ngày hôm nay nhưng mai sau sẽ đắc, chúng ta niệm được một câu niệm Phật thì sẽ có lợi ích của mình, người khác niệm thì mang lợi ích cho họ, chứ không thể người này niệm Phật giùm cho người kia được.

Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc

Download MP3

Ai trói? Ai giam?

Chính mình tự giam giữ mình, chính mình tự trói buộc mình. Đức Phật nói: Chúng sinh bị trầm luân trong bể khổ luân hồi, bể khổ trầm luân chính là tham, sân, si, tật đố, ngã mạn của chúng sinh. Bể trầm luân này nằm ở trong lòng chúng sinh chứ không phải ở đâu xa hết.

Vì nằm trong lòng chúng sinh, nên mỗi khi lòng tham nổi dậy quá mạnh thì nó chôn vùi con người vào trong chính lòng tham đó.

Mỗi khi lòng sân nổi dậy quá mạnh thì nó chôn vùi con người vào trong lòng sân đó.

Mỗi khi si, ngã mạn… nổi dậy quá mạnh thì nó nhận chìm con người vào trong si, ngã mạn… đó, chứ không ai đâu khác.

Những ai muốn thoát khỏi trầm luân, bể khổ, không có gì khó cả: chỉ cần:

Dứt trừ lòng tham là thoát khỏi trầm luân,

Dứt trừ lòng sân là thoát khỏi trầm luân,

Dứt trừ lòng kiêu mạn là thoát khỏi trầm luân,

Dứt trừ lòng tật đố ganh tỵ là thoát khỏi trầm luân.

Dứt trừ bao nhiêu tật xấu là thoát khỏi trầm luân.

Cho nên tật xấu nhiều chừng nào bể trầm luân nhiều chừng đó, tánh xấu ít chừng nào biển trầm luân vơi cạn chừng đó.

Vì vậy nếu ai tát cạn được bể ải, người đó thoát khỏi bể trầm luân. Ai không tát cạn được bể trầm luân, thì người đó chìm đắm trong luân hồi sanh tử.

Như vậy những lời đức Phật dạy là những pháp hiện tiền trước mắt, chỉ ngay trong tâm ta chứ không đâu xa lạ hết.

__HT Thích Thiện Siêu__


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote