Bài pháp thoại Ai Đầu Độc Ta do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tai chùa Châu Long (Châu Đốc – An Giang) ngày 25-06-2018

Đánh giá