Bài pháp thoại Âm Siêu Dương Thới do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Quảng Sơn (H. Đức Linh – T. Bình Thuận)