Bài pháp thoại “Ân Đức Của Đàn Na” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Vũng Tàu, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về chuyên đề Phật Học.

Download MP3

Đánh giá