Bài pháp thoại “Ân Đức Của Đàn Na” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Vũng Tàu, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về chuyên đề Phật Học.