Bài pháp thoại “Ân Đức Của Đàn Na” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Vũng Tàu, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về chuyên đề Phật Học.

Download MP3

Ân Đức Của Đàn Na – Thích Phước Tiến
Đánh giá