An Lạc Cát Tường. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2007.

Mời đánh giá

BÌNH LUẬN