Bài pháp thoại Ân Nghĩa Nghìn Trùng do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Ni viện Thiên Phước (TX. Tân An – T. Long An)

Ân Nghĩa Nghìn Trùng – Thích Thiện Thuận
Đánh giá