Bài thuyết pháp Ân Sư phần 2 do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 10/31/2004

Đánh giá