Bài pháp thoại Ăn Và Nói do Thượng Tọa Thích Trí Chơn giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 83 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-10-2017