Trang Chủ Giảng sư HT Thích Đức Thắng

HT Thích Đức Thắng

HT Thích Đức Thắng
51 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 50 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 50

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 50 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1325. QUỶ ÁM Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 49 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 49

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 49 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1294. SỞ CẦU Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 48 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 48

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 48 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1267. SỬ LƯU Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 47 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 47

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 47 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1241. GIA NHÂN Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 46 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 46

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 46 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1222. TỔ CHIM Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 45 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 45

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 45 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1198. A-LẠP-TỲ Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 44 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 44

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 44 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1178. BÀ-TỨ-TRA Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 43 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 43

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 43 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1164. BÀ-LA-DIÊN Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 42 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 42

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 42 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1145. ƯNG THÍ Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 41 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 41

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 41 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1121. THÍCH THỊ Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 40 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 40

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 40 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1104 Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 39 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 39

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 39 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1081. KHỔ CHÚNG Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 38 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 38

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 38 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1062. THIỆN SANH Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 37 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 37

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 37 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 1023. PHẢ-CẦU-NA Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 36 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 36

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 36 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 993. TÁN THƯỢNG TỌA Tôi nghe như vầy: Một thời...
Kinh Tạp A-Hàm Quyển 35 (Kinh Sanskrit/Hán Tạng)

Kinh Tạp A-Hàm Quyển 35

KINH TẠP A-HÀM QUYỂN 35 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ KINH 970. XÁ-LA-BỘ Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật...

Bài mới