Giảng sư Thích Nữ Tâm Tâm

Thích Nữ Tâm Tâm

Thích Nữ Tâm Tâm
212 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Khái Quát Vi Diệu Pháp - SC. Thích Nữ Tâm Tâm

Khái Quát Vi Diệu Pháp – Thích Nữ Tâm Tâm

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2018
Chuyển Hóa Đau Khổ Bằng Chánh Niệm - Thích Nữ Tâm Tâm 2017

Chuyển Hóa Đau Khổ Bằng Chánh Niệm – Thích Nữ Tâm Tâm

Giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017