Bài pháp thoại Ba Chữ Nhớ Ghi Lòng do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 27/04/2018