Bài pháp thoai Ba hạng con do Đại đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Quảng Đức (Tánh Linh – Bình Thuận) ngày 30-03-2019

video