Bài pháp thoại Ba Pháp An Lạc do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thuần Lương (TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên), ngày 26/11/2017

Ba Pháp An Lạc – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá