Bản Chất Của Đạo Đức – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 18/11/2006.