Bài thuyết pháp Báo Ân do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thạnh (TX. Châu Đốc – H. Tri Tôn – T. An Giang)

Đánh giá