Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/07/2010