Bát Đại Nhân Giác 08: Phát tâm Đại Thừa – Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/07/2010

BÌNH LUẬN