HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Bát Quan Trai Giới” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 24.6.2017

Bát Quan Trai Giới – Thích Viên Giác
Đánh giá