Bài phap thoại: Bảy Điều Kiện Tiến Bộ và Tiến Tu do TT. Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Giác Nguyên, ngày 02/10/2012 – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6973,Bay-dieu-kien-tien-bo-va-tien-tu.tsph – wWw.TuSachPhatHoc.Com