Bài pháp thoại “Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quan Âm (Canada) ngày 01/11/2014 (09/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ (The Seven Factors Of Enlightenment) – Thích Phước Tiến
2.5 (50%) 2 votes