Bài vấn đáp đã được Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tâm Quang (Hoa Kỳ), ngày 31-05-2017

Các câu hỏi:

1/ Biến thức thành trí
2/ Truyền bá mê tín trong đạo Phật
3/ Ý nghĩa tam tự quy y
4/ Thiền Tịnh song tu
5/ Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm