Bài thuyết pháp Biết Dừng do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đạo tràng chùa Minh Đạo (Quận 3 – HCM)

Đánh giá