Bài thuyết pháp Biết Dừng do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đạo tràng chùa Minh Đạo (Quận 3 – HCM)

Biết Dừng – Thích Thiện Thuận
Đánh giá