Bài pháp thoại: 66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời – Biết Thương Chính Mình do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7042,66-cau-thien-ngu-lam-thay-doi-cuoc-doi-05-45-55-Biet-thuong-chinh-minh.tsph