26 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 25 July, 2017
Danh mục Bộ A Hàm

Bộ A Hàm

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ A Hàm


Kinh A Hàm Chính Hạnh

Kinh A Hàm Chính Hạnh

Phật Thuyết A Hàm Chánh Hạnh Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu ***Kinh A Hàm Chính Hạnh Việt dịch:...
Kinh A Hàm Khẩu Giải Mười Hai Nhân Duyên

Kinh A Hàm Khẩu Giải Mười Hai Nhân Duyên

A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhơn Duyên Kinh Hậu Hán An Huyền Cộng Nghiêm Phật Điều dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ ***Kinh A...
Luận Phân Biệt Công Đức

Luận Phân Biệt Công Đức

Phân Biệt Công Đức Luận Thất dịch Phụ Hậu Hán Lục Bản Việt dịch của Nguyên Huệ ***Luận Phân Biệt Công Đức Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Kệ thứ nhất...
Luận Tam Pháp Độ

Luận Tam Pháp Độ

Tam Pháp Độ Luận Đông Tấn Tăng Già Đề Bà dịch bản Việt dịch của Nguyên Huệ ***Luận Tam Pháp Độ Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN THƯỢNG Phẩm 1: ĐỨC Biết...
Kinh Ý

Kinh Ý

Ý Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Ý Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy: Một thời Phật ở...
Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng

Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Kinh Tống Thiên Tức Tai dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Việt...
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca

Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh Tùy Cù Đàm Pháp Trí dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Tuệ...
Kinh Anh Võ

Kinh Anh Võ

Anh Vũ Kinh Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Anh Võ Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như...
Kinh Ðâu Ðiều

Kinh Ðâu Ðiều

Đâu Điều Kinh Thất dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Ðâu Ðiều Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước...
Kinh Tôn Thượng

Kinh Tôn Thượng

Tôn Thượng Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Tôn Thượng Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy: Một thời...
Kinh Phạm Ma Du

Kinh Phạm Ma Du

Phạm Ma Du Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Phạm Ma Du Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy: Một thời...
Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc

Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc

Phật Vị Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh Thất dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Phật dạy Lão Bà...
Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí

Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí

Trưởng Giả Thí Báo Kinh Tống Pháp Thiên dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí Việt dịch: Thích Chánh...
Kinh Tu Ðạt

Kinh Tu Ðạt

Tu Đạt Kinh Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh ***Kinh Tu...
Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán

Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán

Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Li Công Đức Kinh Thất dịch Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận Bản Việt dịch (2) của Thích...
Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn

Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn

Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Át...
Kinh Số

Kinh Số

Số Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Số Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà...
Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Đại Bát Niết Bàn Kinh Đông Tấn Pháp Hiển dịch Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu ***Kinh Đại Bát Niết Bàn Việt dịch: Thích Tâm Châu QUYỂN THƯỢNG I....
Kinh Hộ Quốc

Kinh Hộ Quốc

Hộ Quốc Kinh Tống Pháp Hiền dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Hộ Quốc Việt dịch: Thích Chánh Lạc Một thời đức Thế Tôn ở...
Kinh Lại Tra Hòa La

Kinh Lại Tra Hòa La

Lại Trá Hoà La Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Lại Tra Hòa La Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như...
Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên

Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên

Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên Việt dịch:...
Kinh Ma Nhiễu Loạn

Kinh Ma Nhiễu Loạn

Ma Nhiễu Loạn Kinh Thất dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Ma Nhiễu Loạn Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vậy: Một thời Bà già...
Kinh Phục Dâm

Kinh Phục Dâm

Phục Dâm Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Phục Dâm Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy: Một thời Bà...
Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà

Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà

Chiêm Bà Tì Kheo Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe...
Kinh Giải Hạ

Kinh Giải Hạ

Tống Pháp Hiền dịch. Việt dịch 1: Thích Chánh Lạc. Việt dịch 2: Thích Tâm Châu
Kinh Tân Tuế

Kinh Tân Tuế

Tân Tuế Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu ***Kinh...
Kinh Thọ Tân Tuế

Kinh Thọ Tân Tuế

Thọ Tân Tuế Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu ***Kinh...
Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả

Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả

Cù Đàm Di Kí Quả Kinh Lưu Tống Huệ Giản dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả Việt dịch: Thích...
Kinh Bát Nê Hoàn

Kinh Bát Nê Hoàn

Bát Nê Hoàn Kinh Thất dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Bát Nê Hoàn Việt dịch: Thích Chánh Lạc QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thời Phật...
Kinh Chư Pháp Bổn

Kinh Chư Pháp Bổn

Chư Pháp Bổn Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc ***Kinh Chư Pháp Bổn Việt dịch: Thích Chánh Lạc Tôi nghe như vầy. Một...