Trang Chủ Danh mục Bộ A Hàm

Danh mục: Bộ A Hàm

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ A Hàm


Kinh Số

Kinh Số

Kinh Số Số Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở Đông viên, Lộc Tử Mẫu giảng đường, nước Xá vệ. Bấy...
Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Bát Niết Bàn Kinh Đông Tấn Pháp Hiển dịch Việt dịch: Thích Tâm Châu *** QUYỂN THƯỢNG I. DUYÊN-KHỞI NIẾT-BÀN Chính tôi (A-Nan) được nghe: Một thời kia đức Phật...
Kinh Hộ Quốc

Kinh Hộ Quốc

Kinh Hộ Quốc Hộ Quốc Kinh Tống Pháp Hiền dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Một thời đức Thế Tôn ở tại thành Câu Lư, du hành hóa độ làm lợi ích...
Kinh Lại Tra Hòa La

Kinh Lại Tra Hòa La

Kinh Lại Tra Hòa La Lại Trá Hoà La Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời đức Phật cùng với năm trăm Sa môn...
Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên

Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên

Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời đức Phật đức Phật...
Kinh Ma Nhiễu Loạn

Kinh Ma Nhiễu Loạn

Kinh Ma Nhiễu Loạn Ma Nhiễu Loạn Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vậy: Một thời Bà già bà ở trong vườn Lộc dã, rừng Mục ma tỷ lượng...
Kinh Phục Dâm

Kinh Phục Dâm

Kinh Phục Dâm Phục Dâm Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà già bà ở tại rừng cây ông Kỳ-đà, vườn ông Cấp...
Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà

Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà

Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà Chiêm Bà Tì Kheo Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy, một thời Bà Già Bà ở tại Chiêm bà,...
Kinh Giải Hạ

Kinh Giải Hạ

Tống Pháp Hiền dịch. Việt dịch 1: Thích Chánh Lạc. Việt dịch 2: Thích Tâm Châu
Kinh Tân Tuế

Kinh Tân Tuế

Tân Tuế Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu *** Kinh Tân Tuế Việt dịch: Thích Chánh...
Kinh Thọ Tân Tuế

Kinh Thọ Tân Tuế

Thọ Tân Tuế Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu *** Kinh Thọ Tân Tuế Việt dịch: Thích...
Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả

Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả

Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả Cù Đàm Di Kí Quả Kinh Lưu Tống Huệ Giản dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy một thời Bà Già Bà ở trong...
Kinh Bát Nê Hoàn

Kinh Bát Nê Hoàn

Kinh Bát Nê Hoàn Bát Nê Hoàn Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại núi Diêu, thuộc thành Vương-xá, cùng chúng đại...
Kinh Chư Pháp Bổn

Kinh Chư Pháp Bổn

Kinh Chư Pháp Bổn Chư Pháp Bổn Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm,...
Kinh A Nậu Phát

Kinh A Nậu Phát

Kinh A Nậu Phát A Nậu Phong Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở tại Bạt Kỳ thành,...
Kinh Lậu Phân Bố

Kinh Lậu Phân Bố

Kinh Lậu Phân Bố Lậu Phần Bố Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại Hành trị xứ danh vi...

Bài mới