Trang Chủ Danh mục Bộ Bảo Tích

Danh mục: Bộ Bảo Tích

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bảo Tích


Kinh Thắng Man

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Trí Quang

Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Khuyết danh

Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch 1: Thích Chánh Lạc. Việt dịch 2: Huyền Thanh

Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Chánh Lạc

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn

Hán dịch: Tống Pháp Thiên. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh

Kinh Vua Ưu Điền

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa

Hán dịch: Tống Thí Hộ Đẳng. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

Kinh Phật Nói Về Sự Tu Hành Của Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Bạch Pháp Tổ. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh

Kinh Phật Nói Về Tu Lại

Hán dịch: Tiền Lương Chi Thí Lôn. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

Phật Thuyết Công Đức Của Tu Lại

Hán dịch: Tào Ngụy Bạch Diên. Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh

Kinh Phát Giác Tịnh Tâm

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa. Việt dịch: Thích Nguyên Xuân

Kinh Đại Thừa Thập Pháp

Hán dịch: Lương Tăng Già Bà La. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường

Nghi Thức Lễ Bái và Sám Hối ở Trước 35 Vị Phật

Hán dịch: Đường Bất Không. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Tôn Giả Hộ Quốc Hỏi Về Đại Thừa

XuaanHasn dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Nguyên Xuân

Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
273,643Thành viênThích
267,116Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới