Trang Chủ Danh mục Bộ Bảo Tích

Danh mục: Bộ Bảo Tích

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bảo Tích


Kinh Thắng Man

Kinh Thắng Man

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Trí Quang
Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp

Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Khuyết danh
Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện

Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch 1: Thích Chánh Lạc. Việt dịch 2: Huyền Thanh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn

Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn

Hán dịch: Tống Pháp Thiên. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Vua Ưu Điền

Kinh Vua Ưu Điền

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa

Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa

Hán dịch: Tống Thí Hộ Đẳng. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
Kinh Phật Nói Về Sự Tu Hành Của Bồ Tát

Kinh Phật Nói Về Sự Tu Hành Của Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Bạch Pháp Tổ. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Phật Nói Về Tu Lại

Kinh Phật Nói Về Tu Lại

Hán dịch: Tiền Lương Chi Thí Lôn. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
Phật Thuyết Công Đức Của Tu Lại

Phật Thuyết Công Đức Của Tu Lại

Hán dịch: Tào Ngụy Bạch Diên. Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Phát Giác Tịnh Tâm

Kinh Phát Giác Tịnh Tâm

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa. Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
Kinh Đại Thừa Thập Pháp

Kinh Đại Thừa Thập Pháp

Hán dịch: Lương Tăng Già Bà La. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
Nghi Thức Lễ Bái và Sám Hối ở Trước 35 Vị Phật

Nghi Thức Lễ Bái và Sám Hối ở Trước 35 Vị Phật

Hán dịch: Đường Bất Không. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Tôn Giả Hộ Quốc Hỏi Về Đại Thừa

Kinh Tôn Giả Hộ Quốc Hỏi Về Đại Thừa

XuaanHasn dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm

Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường