Trang Chủ Danh mục Bộ Bát Nhã

Danh mục: Bộ Bát Nhã

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bát Nhã


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Trọn bộ 24 tập – 600 quyển)

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 24

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 23

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 22

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 21

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 20

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 19

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 18

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 17

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 16

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 15

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 14

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 13

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 12

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 11

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 10

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Bài mới