28 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Danh mục Bộ Bát Nhã

Bộ Bát Nhã

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bát Nhã


Luận Đại Trí Độ Tập 5

Luận Đại Trí Độ Tập 5

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Đại Trí Độ Tập 4

Luận Đại Trí Độ Tập 4

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Đại Trí Độ Tập 3

Luận Đại Trí Độ Tập 3

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Đại Trí Độ Tập 2

Luận Đại Trí Độ Tập 2

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Đại Trí Độ Tập 1

Luận Đại Trí Độ Tập 1

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Đại Trí Độ (Trọn bộ 5 tập) - HT Thích Thiện Siêu dịch

Luận Đại Trí Độ (Trọn bộ 5 tập)

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh *** MỤC LỤC01. Phẩm Tự Thứ...
Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo, Đại Vực Long Bồ Tát tạo...
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - Đường Huyền Trang

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang

Đường Huyền Trang dịch. Việt dịch 1: Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Thủ. Việt dịch 3: Nguyên Thuận. Việt dịch 4: Quảng Minh
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

Tiền Tần Đàm Ma Tì cộng Trúc Phật Niệm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tâm Thườn
Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Pháp Tạng thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Luận về chân nguyên khuôn mẫu...
Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 2)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 2)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Viên Trắc soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Nay giải thích Kinh Bát Nhã...
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Duy Tịnh Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa

Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa

Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ Đẳng...
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - Đường Trí Huệ Luân

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân

Đường Trí Huệ Luân dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Bửu Hà
Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa Đại Vực Long Bồ Tát tạo, Tống Thi Hộ đẳng dịch Bản Việt dịch của...
Kinh Ngũ Thập Tụng

Kinh Ngũ Thập Tụng

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Nguyên Nhã. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Vạn Thiện. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã

Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Thọ Phước. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Lương Mạn Đà La Tiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Minh Lễ
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng

Hán dịch: Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trun Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 3: Thích Duy Lực .Việt dịch 4: Thích Nhất Chân
Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 1)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 1)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Vì chúng sanh bị chướng...
Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật Tống Thiện Nguyệt thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Lời tựa Dễ...