28 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Danh mục Bộ Bổn Duyên

Bộ Bổn Duyên

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bổn Duyên


Kinh Trung Bổn Khởi

Kinh Trung Bổn Khởi

Hậu Hán Đàm Quả Cộng Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
Kinh Thí Dụ

Kinh Thí Dụ

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú

Pháp Cứu soạn Ngô Duy Kỳ Nan Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Năm Trăm Ðệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

Kinh Năm Trăm Ðệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
Kinh Hưng Khởi Hạnh

Kinh Hưng Khởi Hạnh

Hậu Hán Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
Kinh Cựu Tạp Thí Dụ

Kinh Cựu Tạp Thí Dụ

Ngô Khương Tăng Hội dịch. Bản Việt dịch của Lê Mạnh Thát
Kinh Chuyện Về Những Con Cá Lớn

Kinh Chuyện Về Những Con Cá Lớn

Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch. Việt dịch 1: Thanh Mai - Thanh Nhiên. Việt dịch 2: Trần Văn Nghĩa
Kinh Bách Dụ - Thích Tâm Châu dịch

Kinh Bách Dụ – Thích Tâm Châu dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
Kinh Bách Dụ - Thích Nữ Viên Thắng dịch

Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Viên Thắng
Kinh Bách Dụ - Thích Nữ Như Huyền dịch

Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Như Huyền dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - Nguyên Thuận dịch

Kinh Bách Dụ – Nguyên Thuận dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành

Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành

Phù Tần Tăng Già Bạt Trừng Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi

Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi

Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Trong quá khứ...
Kinh Tu Hành Bản Khởi

Kinh Tu Hành Bản Khởi

Kinh Tu Hành Bản Khởi Hậu Hán Trúc Đại Lực Cộng Khương Mạnh Tường dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm...
Kinh Tiền Thế Tam Chuyển

Kinh Tiền Thế Tam Chuyển

Kinh Tiền Thế Tam Chuyển Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức Phật...
Kinh Thập Nhị Du

Kinh Thập Nhị Du

Kinh Thập Nhị Du Đông Tấn Ca Lưu Đà Già dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc *** Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có...
Kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh

Kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh

Kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như Vầy: Một thời Đức Phật...
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Đường Địa Bà Ha La dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh ***Phẩm 1: MỞ ĐẦU Tôi...
Kinh Phổ Diệu

Kinh Phổ Diệu

Kinh Phổ Diệu Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh ***Phẩm 1: BÀN VỀ GIÁNG THẦN Nghe như...
Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế

Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế

Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế Tống Pháp Hiền dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh ***Quyển 1 Tôi nghe như vầy: Một...
Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại

Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại

Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo...
Kinh Nhân Duyên Tiên Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt

Kinh Nhân Duyên Tiên Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt

Kinh Nhân Duyên Tiên Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại...
Kinh Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực

Kinh Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực

Kinh Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực Tống Thí Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Bấy giờ, Đức...
Kinh Ngân Sắc Nữ

Kinh Ngân Sắc Nữ

Kinh Ngân Sắc Nữ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như Vầy: Một thời...
Kinh Lộc Mẫu

Kinh Lộc Mẫu

Phật Thuyết Lộc Mẫu Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch (1) của Tuệ Uyển Bản Việt dịch (2) của Linh Sơn Pháp Bảo...
Kinh Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ

Kinh Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ

Kinh Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Đức...
Kinh Đại Ý

Kinh Đại Ý

Kinh Đại Ý Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như Vầy: Một thời Đức...
Kinh Cửu Sắc Lộc

Kinh Cửu Sắc Lộc

Cửu Sắc Lộc Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận ***Kinh...
Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức...