Trang Chủ Danh mục Bộ Bổn Duyên

Danh mục: Bộ Bổn Duyên

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bổn Duyên


Kinh Trung Bổn Khởi

Hậu Hán Đàm Quả Cộng Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc

Kinh Thí Dụ

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Pháp Cú – Nguyên Thuận dịch

Pháp Cứu soạn Ngô Duy Kỳ Nan Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Năm Trăm Ðệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc

Kinh Hưng Khởi Hạnh

Hậu Hán Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc

Kinh Cựu Tạp Thí Dụ

Ngô Khương Tăng Hội dịch. Bản Việt dịch của Lê Mạnh Thát

Kinh Chuyện Về Những Con Cá Lớn

Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch. Việt dịch 1: Thanh Mai - Thanh Nhiên. Việt dịch 2: Trần Văn Nghĩa

Kinh Bách Dụ – Thích Tâm Châu dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Viên Thắng

Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Như Huyền dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Huyền

Kinh Bách Dụ – Nguyên Thuận dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành

Phù Tần Tăng Già Bạt Trừng Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc

Bài mới