Trang Chủ Danh mục Bộ Đôn Hoàng

Danh mục: Bộ Đôn Hoàng

Luận Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chơn Tông

Đường Huệ Quang Thích. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Luận Vô Tâm

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Đắc Pháp

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Trung Quán

Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Chúc Hiền

Bài mới