Trang Chủ Danh mục Bộ Du Già

Danh mục: Bộ Du Già

Ba Mươi Bài Luận Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Kinh Bồ Tát Thiện Giới

Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Bản Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Chuyển Thức

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Đại Thừa Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nhất Chân. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh

Vô Trước Bồ Tát tạo, Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh

Luận Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Giảng Rộng Ý Nghĩa Năm Uẩn Theo Giáo Pháp Đại Thừa

An Huệ Bồ Tát tạo, Đường Địa Bà Ha La dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Hùng. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Luận Hai Mươi Kệ Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Nhiếp Đại Thừa

A Tăng Già Tác Hậu Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Thành Duy Thức Bảo Sanh

Hộ Pháp Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Thích Du Già Sư Địa

Tối Thắng Tử Đẳng tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Bài mới