Trang Chủ Danh mục Bộ Hoa Nghiêm

Danh mục: Bộ Hoa Nghiêm

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Hoa Nghiêm


Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Trọn bộ 4 tập)

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 3

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 1

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
Bài Xưng Tán Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền

Bài Xưng Tán Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh
Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ

Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ

Dao Tần Trúc Phật Niệm dịch, bản Việt dịch của Thích Tâm Khanh
Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì

Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn

Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn

Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Phẩm Tu Từ)

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Phẩm Tu Từ)

Đường Đề Vân Bát Nhã Đẳng dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
Kinh Trang Nghiêm Tâm Bồ Đề

Kinh Trang Nghiêm Tâm Bồ Đề

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch, bản Việt dịch của Huyền Thanh
Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm

Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm

Thất dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới

Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới

Việt dịch 1: Thích Minh Lễ, Việt dịch 2: Nguyên Thuận, Việt dịch 3: Thích Nữ Như Phúc
Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh

Tống Pháp Thiên dịch, bản Việt dịch của Thích Như Điển
Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết

Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch,. Việt dịch 1: Thích Nguyên Lộc. Việt dịch 2: Huyền Thanh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Việt dịch 1: Thích Thọ Phước. Việt dịch 2: Huyền Thanh

Bài mới