Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Sớ – Thiền Tông

Danh mục: Bộ Kinh Sớ – Thiền Tông

Uyển Lăng Lục Của Thiền Sư Hoàng Bá Đoạn Tế

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Vạn Thiện Đồng Quy Tập

Tống Diên Thọ thuật. Bản Việt dịch của Thích Minh Thành

Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca

Đường Huyền Giác soạn. Bản Việt dịch của Trúc Thiên

Thiền Tông Vĩnh Gia Tập

Đường Huyền Giác soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Tín Tâm Minh

Tùy Tăng Xán Tác. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Thanh Từ

Truyền Tâm Pháp Yếu Của Thiền Sư Hoàng Bá

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Thanh Quy Của Ngài Bách Trượng

Nguyên Đức Huy trọng biên. Bản Việt dịch của Thích Phước Sơn

Ngữ Lục Của Thiền Sư Thụy Châu Động Sơn Lương Giới

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm

Ngữ Lục Của Thiền Sư Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm

Giải Nghi Thiền Tông

Nguyên Trí Triệt thuật. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến - Thích Chúc Hiền

Ngữ Lục Của Thiền Sư Quân Châu Động Sơn Ngộ Bổn

Nhựt Bổn Huệ ấn hiệu. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm

Luận Tối Thượng Thừa

Đường Hoằng Nhẫn thuật. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Ngữ Lục Của Thiền Sư Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm

Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch

Tống Trọng Hiển tụng cổ, Khắc Cần bình xướng. Bản Việt dịch của Thích Mãn Giác

Thiếu Thất Lục Môn

Khuyết danh. Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến. Bản Việt dịch (2) của Trúc Thiên

Ngữ Lục Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch

Nhật Bổn Huyền Khiết biên. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Bài mới