Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Tập

Danh mục: Bộ Kinh Tập

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Kinh Tập


Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai

Kinh Kim Quang Minh

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyen Chơn

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang

Kinh Đại Hồi Hướng Hết Sức Thâm Sâu

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Thuần Hạnh

Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Thủ

Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn

Đường Địa Bà Ha La Tái dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật

Đường Đề Vân Bát Nhã dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông

Kinh Đại thừa Duyên Sinh

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải

Kinh Duyên Sinh

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nữ Tuệ Thành. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn

Kinh Giải Thâm Mật

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang

Kinh Giải Ưu

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng

Bảo Kinh Lăng Già A Bạt Đa La

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực

Bài mới