26 C
Ho Chi Minh
Friday, 22 September, 2017
Danh mục Bộ Kinh Tập

Bộ Kinh Tập

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Thích Tâm Châu dịch

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Tâm Châu dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Tâm Châu
Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Thích Đồng Tiến dịch

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Đồng Tiến
Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật - Nguyên Thuận dịch

Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Thích Nữ Như Phúc dịch

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Hậu Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Hậu Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh

Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh

Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch, Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh

Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên (3)

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên (2)

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Tâm Châu dịch

Hán dịch: Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thích Tâm Châu
Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên (1)

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Tống Trở Cừ Kinh Thinh, Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (2)

Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai –...

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Nguyên Chơn
Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai –...

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Nguyên Thuận dịch

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Thích Nguyên Chơn dịch

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Thích Nguyên Chơn dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang. Việt dịch: Thích Nguyên Chơn
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Tuệ Nhuận dịch

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Tuệ Nhuận dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Tuệ Nhuận
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn &...

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện

Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện

Hán dịch: Tùy Đạt Ma Cấp Đa, Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh

Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh

Khuyết dịch, bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh - Nguyên Thuận dịch (2)

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2)

Thất dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh - Nguyên Thuận dịch

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1)

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch

Khuyết dịch, bản Việt dịch của Thích Huyền Tôn
Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh

Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh

Khuyết dịch, bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn

Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn

Thất dịch, bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật

Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật

Hán dịch: Tùy Na Liên Đề Da Xá, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh
Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh

Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh

Thất dịch, bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Phật Thuyết Phật Danh - Thích Thiện Chơn dịch

Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch

Hán dịch: Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Thích Thiện Chơn