Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Tập

Danh mục: Bộ Kinh Tập

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Kinh Tập


Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn

Kinh Phật Nói Về Phúc Báo Tạo Hình Tượng Phật

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Thuận

Kinh Phật Nói Về Tắm Tượng Phật

Tây Tấn Pháp Cự dịch. Bản Việt dịch của Thích Lệ Nhã - Thích Nguyên Nhã

Kinh Phật Nói Về Thời Và Phi Thời

Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Hưng

Kinh Phật Răn Dạy Vắn Tắt

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng An. Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Lộc

Kinh Phật Nói Về Công Đức Xuất Gia

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn

Kinh Phật Thuyết Ðại Tịnh Pháp Môn

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

Kinh Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức

Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch. Bản Việt dịch của Thích Hạnh Tuệ

Kinh Hải Long Vương

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Phật Thuyết Quỷ Hỏi Mục Liên

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng

Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Nghiêm

Kinh Phật Thuyết Vị Tằng Hữu

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Bửu Hà

Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai

Kinh Phật Vì Thiên Tử Thắng Quang Dạy Vương Pháp

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức

Đường Bảo Tư Duy dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Kinh Hiền Nhân

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bài mới