Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Tập

Danh mục: Bộ Kinh Tập

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Kinh Tập


Kinh Hiếu Tử

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Hiền. Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh

Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai

Kinh Quán Phật Tam Muội Hải

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai

Hợp Bộ Kinh Kim Quang Minh

Tùy Bảo Quý Hiệp. Bản Việt dịch của Tuệ Khai

Kinh Hoa Thủ

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc

Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai

Kinh Quán Thân

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

Kinh Quyết Định Nghĩa

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch của Thích Hạnh Tuệ

Pháp Mật Yếu Trị Bệnh Thiền

Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Xuân

Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc

Phật Thuyết Kinh Phóng Bát

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

Kinh Sa Di La

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Kinh Tạc Hình Tượng Phật

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Sinh Ra Tâm Bồ Đề

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Thiền Pháp Yếu Giải

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Xuân

Kinh Kiến Chánh

Việt dịch 1: Thích Giác Quả. Việt dịch 2: Thích Trí Đức. Việt dịch 3: Thích Nguyên Lộc. Việt dịch 4: Thích Trí Hải

Bài mới