Trang Chủ Danh mục Bộ Niết Bàn

Danh mục: Bộ Niết Bàn

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Niết Bàn


Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

Tống Huệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh gia chi phẩm mục. Bản Việt dịch của Tuệ Khai

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Pháp Diệt Tận

Thất dịch, Việt dịch 1: Thích Nhuận Châu, Việt dịch 2: Quảng Minh, Việt dịch 3: Thích Nữ Thành Thông, Việt dịch 4: Nguyên Thuận

Kinh Tương Lai Biến Đổi

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Như Hòa, Việt dịch 3: Thích Nữ Lệ Nhã, Việt dịch 4: Huyền Thanh

Kinh Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến

Thất dịch, bản Việt dịch của Thích Nữ Lệ Nhã

Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan, Việt dịch 1: Huyền Thanh, Việt dịch 2: Thích Nữ Đức Nghiêm

Kinh Nói Về Nghi Thức Tẩm Liệm An Táng Khi Như Lai Diệt Độ

Thất dịch, Việt dịch 1: Thích Nguyên Lộc, Việt dịch 2: Nguyên Tánh - Nguyên Hiển

Kinh Nói Về Lễ Tắm Phật Sau Khi Đức Phật Đã Nhập Diệt

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch 1: Thích Nữ Đức Thuận, Việt dịch 2: Thích Nữ Tuệ Quảng

Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch 1: Thích Nữ Như Tuyết, Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Hiền, Việt dịch 3: Huyền Thanh

Kinh Lời Dạy Cuối Cùng (Kinh Di Giáo)

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Thích Trí Quang, Việt dịch 3: Nguyên Thuận, Việt dịch 4: Thích Tâm Châu

Kinh Trung Ấm

Hán dịch: Dao Tần Trúc Phật Niệm, Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang

Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

Hán dịch: Dao Tần Trúc Phật Niệm dịch, Việt dịch: Thích Nữ Diệu Châu

Kinh Đại Bi

Hán dịch: Cao Tề Na Liên Đề Da Xá dịch, Việt dịch: Thích Như Điển

Kinh Đại Bát Nê Hoàn

Hán dịch: Đông Tấn Pháp Hiển, Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

Bài mới