Trang Chủ Danh mục Bộ Pháp Hoa

Danh mục: Bộ Pháp Hoa

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Pháp Hoa


Kinh Phổ Môn

HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Tịnh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Trí Quang

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Minh Định

Kinh Vô Lượng Nghĩa

Hán dịch: Tiêu Tề Đàm Ma Già Đà Da Xá, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Hạnh Cơ, Việt dịch 3: Nguyên Thuận

Kinh Ðại Thừa Phương Quảng Tổng Trì

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Việt dịch 1: Huyền Thanh, Việt dịch 2: Nguyên Thuận

Kinh Kim Cang Tam Muội

Thất dịch, bản Việt dịch của Thích Thái Hòa

Kinh Bồ Tát Thực Hành Phương Tiện

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La, Việt dịch: Thích Như Điển

Kinh Pháp Hoa Tam Muội

Hán dịch: Tống Trí Nghiêm, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi

Thất dịch, bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa Cộng Cấp Đa, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Hoa Chánh Pháp

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội

Tùy Trí ỷ soạn, Việt dịch: Thích Minh Kiết

Sáu Pháp Môn Vi Diệu (Lục Diệu Pháp Môn)

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Thanh Từ

Thiền Ba La Mật

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Đạt Ma Ngộ Nhất

Bài mới