Trang Chủ Danh mục Bộ Pháp Hoa

Danh mục: Bộ Pháp Hoa

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Pháp Hoa


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Tịnh
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Trí Quang dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Trí Quang
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Nguyên Thuận dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Minh Định dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Minh Định
Kinh Vô Lượng Nghĩa

Kinh Vô Lượng Nghĩa

Hán dịch: Tiêu Tề Đàm Ma Già Đà Da Xá, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Hạnh Cơ, Việt dịch 3: Nguyên Thuận
Kinh Ðại Thừa Phương Quảng Tổng Trì

Kinh Ðại Thừa Phương Quảng Tổng Trì

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Việt dịch 1: Huyền Thanh, Việt dịch 2: Nguyên Thuận
Kinh Kim Cang Tam Muội

Kinh Kim Cang Tam Muội

Thất dịch, bản Việt dịch của Thích Thái Hòa
Kinh Bồ Tát Thực Hành Phương Tiện

Kinh Bồ Tát Thực Hành Phương Tiện

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La, Việt dịch: Thích Như Điển
Kinh Pháp Hoa Tam Muội

Kinh Pháp Hoa Tam Muội

Hán dịch: Tống Trí Nghiêm, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi

Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi

Thất dịch, bản Việt dịch của Huyền Thanh
Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa Cộng Cấp Đa, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Hoa Chánh Pháp

Kinh Hoa Chánh Pháp

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội

Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội

Tùy Trí ỷ soạn, Việt dịch: Thích Minh Kiết
Sáu Pháp Môn Vi Diệu (Lục Diệu Pháp Môn)

Sáu Pháp Môn Vi Diệu (Lục Diệu Pháp Môn)

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Thanh Từ
Thiền Ba La Mật

Thiền Ba La Mật

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Đạt Ma Ngộ Nhất