Bài giảng mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến: Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa. Thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền (Bang Washington, Hoa Kỳ), ngày 16-12-2017