Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 30 được Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 17-12-2016