Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 41 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng ngày 15-04-2017 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)