Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 54 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 3.2.2018