Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 72 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 24-11-2018