Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 85 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

video