Trang Chủ Danh mục Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Danh mục: Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 75 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 8.12.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 75 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 08-12-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 74 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 74 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02-12-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 73 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 24.11.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 73 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 24-11-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 72 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 24.11.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 72 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 24-11-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 71 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 27.10.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 71 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 27-10-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 70 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.10.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 70 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 13-10-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 69 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 7.10.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 69 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 07-10-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 68 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 06-10-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 67 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 11.8.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 67 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 11-08-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 65 -Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 21.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 65 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 21-07-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 64 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 7.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 64 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 7.7.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 63 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 9.6.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 63 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9.6.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 62 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 9.6.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 62 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9.6.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 61 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 5.5.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 61 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 5.5.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 60 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 5.5.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 60 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 5.5.2018