Bài pháp thoại Bố Thí Ba La Mật do Hòa Thượng Thích Viên Giác giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 26-04-2017

Bố Thí Ba La Mật – Thích Viên Giác
Đánh giá