Trang Chủ Danh mục Bộ Tục Tạng Kinh

Danh mục: Bộ Tục Tạng Kinh

48 Pháp Niệm Phật

Thanh Trịnh Vi Am Thuật. Bản Việt dịch của Thích Tịnh Lạc

Bá Trượng Hoài Hải Thiền Sư Quảng Lục

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực

Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu

Minh Trí Húc Tiên. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh

Kinh Đại Sự Nhân Duyên Lợi Ích Của Danh Hiệu Phật Vô Lượng Thọ

Tào Nguỵ Khương Tăng Khải Dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Dược Sư Tam Muội Hành Pháp

Dược Sư Tam Muội Hành Pháp Thanh Thọ Đăng Tập Bản Việt dịch của Huyền Thanh ***_ Thứ nhất: Định tên Dược Sư Tam Muội: tức Tam Ma Địa (Samādhi) đã nhập vào, ấy...

Chuẩn Đề Phần Tu Tất Địa Sám Hối Huyền Văn

Thanh Hạ Đạo Nhơn Tập. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chú Giải Tác Phẩm Đông Hải Nhược

Đường Liễu Tử Hậu Trước, Thanh Thật Hiền Giải. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến

Huyết Mạch Luận

Lương ‧Bồ Đề Đạt Ma Thuật. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến

Kinh Hóa Châu Bảo Mạng

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Nữ Lệ Nhã

Kinh Kim Cang Quyết Nghi

Minh Đức Thanh Soạn. Bản Việt dịch (1) của Hạnh Huệ. Bản Việt dịch (2) của Vương Gia Hớn

Kinh Mười Pháp Tu Vãng Sanh Cực Lạc

Thất Dịch Nhơn Danh. Bản Việt dịch của Như Hòa

Kinh Lăng Già Tâm Ấn

Thanh Hàm [Nhật /Chánh ]Sớ. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sanh Tịnh Độ Bản Duyên

Thất Dịch Nhơn Danh. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé

Đường Phật Đà Ba Lợi Dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Thiện Thông. Bản Việt dịch (3) của Không Trú

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội

Thanh ‧Bành Tế Thanh Thuật. Bản Việt dịch (1) của Định Huệ. Bản Việt dịch (2) của Hải Triều Âm

Bài mới