Trang Chủ Danh mục Bộ Tục Tạng Kinh

Danh mục: Bộ Tục Tạng Kinh

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật

Thanh Ngộ Khai Trước. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Nghi Thức Hiến Cúng Vu Lan

Tống Nguyên Chiếu Trùng Tập. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến

Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ

Minh Hoằng Tán Thuật. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải

Pháp Thức Thực Hành Tam Muội Chuẩn Đề

Thanh Thọ Đăng Tập. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Pháp Thành Tựu Mộng Tưởng

Đường - Quán Đỉnh thuật. Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

Pháp Thức Thực Hành Tâm Chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi

Tống ‧Tri Lễ Thuỷ Tập, Thanh Độc Thể Trùng Toản. Bản Việt dịch của Quảng Minh

Quy Nguyên Trực Chỉ

Minh Tông Bổn Tập. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến

Sớ Giải Kinh A Di Đà

Minh Châu Hoằng Thuật. Bản Việt dịch của Thích Hành Trụ

Tây Phương Xác Chỉ

Giác Minh Bồ Tát Thuyết, Thanh Thường Nhiếp Tập. Bản Việt dịch của Như Hòa

Thức Xoa Ma Na Ni Giới Bổn

Minh Hoằng Tán Tập. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang

Tịnh Độ Chỉ Quyết

Thanh Đạo Triêm Soạn. Bản Việt dịch của Thích Minh Thành

Tịnh Từ Yếu Ngữ

Minh Nguyên Hiền Thuật. Bản Việt dịch của Thích Minh Thành

Bài mới