Trang Chủ Danh mục Bộ Tục Tạng Kinh

Danh mục: Bộ Tục Tạng Kinh

Lược Giải Kinh Bát Đại Nhân Giác

Minh Trí Húc Giải. Bản Việt dịch của Thích Thiện Huệ

Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật

Thanh Ngộ Khai Trước. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Nghi Thức Hiến Cúng Vu Lan

Tống Nguyên Chiếu Trùng Tập. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến

Ngộ Tánh Luận

NGỘ TÁNH LUẬN Đạt Ma Đại Sư Ngộ Tánh Luận Lương Bồ Đề Đạt Ma Thuật Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến Bản Việt dịch (2) của Thích Trí Tịnh ***Ngộ Tánh Luận Việt dịch: Nguyễn...

Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ

Minh Hoằng Tán Thuật. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải

Pháp Thành Tựu Mộng Tưởng

Đường - Quán Đỉnh thuật. Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

Pháp Thức Thực Hành Tâm Chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi

Tống ‧Tri Lễ Thuỷ Tập, Thanh Độc Thể Trùng Toản. Bản Việt dịch của Quảng Minh

Pháp Thức Thực Hành Tam Muội Chuẩn Đề

Thanh Thọ Đăng Tập. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Quy Nguyên Trực Chỉ

Minh Tông Bổn Tập. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến

Sớ Giải Kinh A Di Đà

Minh Châu Hoằng Thuật. Bản Việt dịch của Thích Hành Trụ

Tam Luận Lược Chương

Tam Luận Lược Chương Tuỳ Cát Tạng Soạn Bản Việt dịch của Đức Thuận - Đức Nghiêm ***NGHĨA NHỊ ĐẾ Sư Nhiếp Sơn: “Nhị đế chính là giáo pháp thù thắng biểu thị trung...

Tây Phương Xác Chỉ

Giác Minh Bồ Tát Thuyết, Thanh Thường Nhiếp Tập. Bản Việt dịch của Như Hòa

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ Thanh Hạnh Sách Trước Bản Việt dịch (1) của Thích Minh Thành Bản Việt dịch (2) của Như Hòa ***Tịnh Độ Cảnh Ngữ Việt dịch: Thích Minh Thành Khuyên phát lòng tin chân thật Người...

Thức Xoa Ma Na Ni Giới Bổn

Minh Hoằng Tán Tập. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang

Tịnh Độ Chỉ Quyết

Thanh Đạo Triêm Soạn. Bản Việt dịch của Thích Minh Thành

Tịnh Từ Yếu Ngữ

Minh Nguyên Hiền Thuật. Bản Việt dịch của Thích Minh Thành

Bài mới